سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو او سزد که بود نایب نبی به جهان

که هست همچو نبی خلق را به خلق مشیر

به حکم شاه برانگیخت بر ایالت فارس

جناب میر اجل میرزا نبی خان را

چه نبی چون تو کنی یاد پیمبر چه ابی

باز اگر او کند این لطف چه جعفر چه نبی

آن چو اخلاق نبی مر همه را نیکو گوی

و آن چو آیات نبی مر همه را نیکو خواه

باران همه بر جای عرق می چکد از ابر

پیداست که از دست کریم تو حیا کرد

ورد خود کن «لاتذر» یک عمر چون نوح نبی

تا ز کفار وجود خود برانگیزی دمار

هم چو کنعان سوی هر کوهی مرو

از نبی لا عاصم الیوم شنو

گناه را کرم او به از هزار شفیع

امید را قلم اوبه ازهزار ضمان

می ندانم که با ولی و نبی

این چه گستاخی است و بی ادبی

پسری کش پدر مغیره بود

مر نبی را چه سان نبیره بود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165