سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از پی دیدن همه رو چشم گشتم همچو شمع

وز برای شمع چون آتش همه تن رو شدم

او کلاه عاشقان اکنون همی دوزد چو شمع

ما از آن چون شمع در پیشش به جان استاده ایم

شمع ما را گر لگن کردست چرخ از خاک و خون

هست شمع گفت او را سمع هشیاران لگن

کنون در عین وصلی سوختن چیست

به داغش شمع جان افروختن چیست

تازه شد با شعله در بزم تو پیمانم چو شمع

شد چراغ دیده روشن تا به مژگانم چو شمع

غیر آه و اشک حسرت نیست در بارم چو شمع

تا به مغز استخوان شد گرم، بازارم چو شمع

دزدان شبرو در طلب، از شمع ترسند ای عجب

تو شمع پیکر نیم شب دل دزدی اینسان تا کجا؟

بزم شد فانوس و جانان شمع و دل پروانه ای

کز برون خد را بگرد شمع در پرواز داشت

اصفیا را پیش کوه استاده سوزان دل چو شمع

همچو شمع از اشک غرق و خشک دامان دیده اند

چون ترا شمع صفت، با همه کس رویی هست

من که پروانه ام ای شمع! ز من روی متاب

 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی دشت در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی برو در همه ی آثار
 • جستجوی می دارمت در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی ماه در حافظ
 • جستجوی رها در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504917