سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پروانه قرب شمع یابد

مرغی که کند ز سوختن حظ

درودی چو نور دل پارسایان

بدان شمع خلوتگه پارسایی

شعله فروزان بفروزند شمع

پرده نوازان بنوازند ساز

آتش بیم دل و جان سوزد

شمع امید روان افروزد

مجلس آرای امتیاز مباش

شمع انگشت زینهار بقاست

جهان سر به سر گشت دریای قار

برافروخته شمع ازو صدهزار

شمع گر سیرگریبان دارد

فال پروانه ته پر زده است

بپروانه شعله شمع رویت

چو خورشید اطراف عالم گرفته

چو خونی دیدی امید رهائی

فزودی شمع شکرش روشنائی

شمع شبستان بنشست برخیز

و آشوب مستان برخاست بنشینتعداد ابیات منتشر شده : 327341