سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عود و شکر ده به من کین غم به من آن می کند

کاب و آتش می کند پیوسته باعود و شکر

تا شود مرغ زبان آور شکر

کام شیرین کنش از شکر شکر

عقل و جان بر فلک گذار کند

استخوان بر فلک چکار کند؟

ز نقش نون خطوطش فلک کند یاره

ز شکل میم حروفش فلک کند پرگر

گروه کودکان سرگشته چرخ و فلک بازی

من از بازی این چرخ فلک سر در گریبانم

پیشت هر آنکه لاف ز چرخ فلک زند

بر درگه تو باد چو چرخ فلک پنجم

تا بدان شکر او فزون گویند

شکر توفیق شکر چون گوید

تیغ مریخ کند قهر تو کند

مشکل چرخ کند کلک تو حل

گر مرا ساغر کند ساغر شوم

ور مرا خنجر کند خنجر شوم

گر مرا چشمه کند آبی هم

ور مرا آتش کند تابی دهم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165