سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

فرخ نبود شکستن عهد

اندیشه کن از شکستن مهد

نگارا چند ازین پیمان شکستن

ز پیشانی دل سندان شکستن

یک روز در شکستن هیزم دلیر بود

امروز در شکستن دشمن دلاور است

شکست دستی کاندر سخن ید بیضا

پی شکستن فرعونیان به کار آورد

تو سنگی خواهم از ننگ تو رستن

به سنگی گوهر قدرت شکستن

بگفت این پس به زخم سنگ خاره

خلیل آسا شکستن پاره پاره

ز شغل بت شکستن چون بپرداخت

به آب چشم و خون دل وضو ساخت

مینای دلم پی شکستن

هم بیعت شیشه حباب است

ز بالایِ منبر میِ صاف را

نباید شکستن بباید شمید

دهانت راست عادت وقت گفتار

زشکّر پستۀ خندان شکستنتعداد ابیات منتشر شده : 373712