سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یک سو شکست زلف تو یک سو شکست دل

غمخانه مرا ز درون و برون شکست

دستاس فلک شکست خردش

چون خرد شکست باز بردش

دیگران از شکست بنشینند

زلف او از شکست بر خیزد

ساقی دیرینه را ساغر شکست

بزم رندان حجازی بر شکست

ناتوانی گر چنین اعضای ما خواهد شکست

استخوان دریکدگرچون بوریاخواهد شکست

لعل او بازار جان خواهد شکست

خندهٔ او مهر کان خواهد شکست

گر خضر در بحر کشتی را شکست

صد درستی در شکست خضر هست

درهم شکست خسرو اقلیم روم را

در چشم تنگ ازبک ظالم شکست خار

شیخ تا عزم بر نماز شکست

صد وضو تازه کرد و باز شکست

هوس به فتنهٔ صد انجمن نگاه شکست

ز عافیت قدحی داشتیم آه شکستتعداد ابیات منتشر شده : 414990