سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کس چه داند از چه در دل آه شبگیرم شکست

نامه ای بر پر نبستم در کمان تیرم شکست

ندارم بهره ای از مومیایی

شکست دل شکست استخوان نیست

ببخشای لختی، نگهدار دست

شکست این سر دردمندم، شکست

تا کی دهیم جلوه دل زنگ بسته را؟

هرکس شکست آینه ما بجا شکست

در میاور به عهد ایشان دست

کان که این عهد را شکست شکست

بر من ز تمنای دل کام پرست

افتاده ز بس شکست بر روی شکست

خم هر موج می از نسبت نیرنگ ابرویت

شکست توبهٔ ما در شکست آستین دارد

ز بس شکست دلم بر سر شکست آمد

به زلف پرشکنی راه برده ام که مپرس

هرچه از آن پس برید تیغ مثنی برید

هرچه از آن پس شکست گرز مکرر شکست

شکست هر که مرا، در شکست خود کوشید

ز خویش گرد برآورد هر که تاخت مرا

تعداد ابیات منتشر شده : 478451