سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سخن تا چند گوئی از سر دست

همانا هم تو مستی هم سخن مست

اگر حلوای تر شد نام شیرین

نخواهد شد فرود از کام شیرین

اگر چه کوهکن از جام شیرین

ندید از تلخکامی کام شیرین

که این شب چون به روز آید ز شیرین

به هجران وصل بگراید ز شیرین

بخار تلخ شیرین بود گستاخ

چو شیرین شد رطب خار است بر شاخ

که شیرین گوید ای بدمهر بدعهد

کجا آن صحبت شیرین تر از شهد

سخن کز قول آن پیر کهن نیست

بر پیران وبال است آن سخن نیست

نیست سخن بسته این صوت و حرف

مرغ سخن راست نوایی شگرف

و گر افسوس شیرین خورده بودی

غم ناموس شیرین خورده بودی

مکن شاها مخور افسوس شیرین

مفرما تلخ بر خود عیش شیرینتعداد ابیات منتشر شده : 373712