سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

طرح نوی در سخن انداختم

طرح سخن نوع دگر ساختم

به شیرین بذله شیرین شکر ریز

برون داد این فریب عشوه آمیز

چو مرد ترش روی تلخ گفتار

دم شیرین ز شیرین دید در کار

وین سخن گو نگاه سحرآمیز

با کدام آشنا سخن گوید

نه آن شیرین بود شیرین که دیدی

که گر کوه بلا دیدی کشیدی

کهن کاران سخن پاکیزه گفتند

سخن بگذار مروارید سفتند

سخن همچو جان ز آن نگردد کهن

که فرزند جانست شیرین سخن

آنچه او هم نوست و هم کهن است

سخن است و در این سخن سخن است

سهل دان حرف منکران سخن

که ندانند قدر و شان سخن

شکر هرگز نگیرد جای شیرین

بچربد بر شکر حلوای شیرین

تعداد ابیات منتشر شده : 510165