سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفت از بهر بندگی کردن

خواهمش طوق کردن در گردن

دل شکیبا نمی توان کردن

و آشکارا نمی توان کردن

ولی تنها ندانی کار کردن

بباید این سفر ناچار کردن

زان خصال سران سمر کردن

زان کلاه کیان کمر کردن

خلعت فاخر از اطلس کردن

خانه در قصر مقرنس کردن

چو دل خواهی به مزدی شاد کردن

بباید خدمت استاد کردن

اگر نتوان به دیر و زود کردن

بباید چارهٔ بهبود کردن

آنکه داند ز خاک تن کردن

باد را دفتر سخن کردن

ازین، کردن به دزدی سینه تسلیم

وزو، تاراج کردن تودهٔ سیم

نباید در شقاوت خرج کردن

از آن دوزخ نباید درج کردن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165