سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

لیک بایستش این خبر کردن

که چنین شاید این سفر کردن

نباید در شقاوت خرج کردن

از آن دوزخ نباید درج کردن

نشاید بر اسرار کردن ستیز

چو درمانی از چاره کردن گریز

چه تدبیر از پی تدبیر کردن

نخواهم خویشتن را پیر کردن

کنون باید بسیج راه کردن

شهنشه را ز حال آگاه کردن

چون ندانی ز خود سفر کردن

بایدت بر جهان گذر کردن

چند کنی صحبت دنیا طلب؟

صحبت یاری به ازین کن گزین

چون نیامد به دست صحبت یار

واکشم پا ز صحبت اغیار

به صید اندر سگی توفیر کردن

به توفیر آهوئی نخجیر کردن

میتوان یک به یک بیان کردن

به شناسنده بر عیان کردن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165