سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خویش را هم صوت مرغان خدا

می شمرد آن بد صفیری چون صدا

چرخ در گرد ازین بانگ و نوا

کوه در رقص ازین صوت و صدا

هست بر سمع و بصر مهر خدا

در حجب بس صورتست و بس صدا

گشت پامال حوادث دبه اش

بی صدا شد چو دبه دبدبه اش

دهد به سامعه در کی که فرق یابد اگر

برآید از قدم آشنا و غیر صدا

از دم سردم صدا به کوه درافتاد

لرزهٔ دریا به کوهسار برافکند

این صدا در کوه دلها بانگ کیست

گه پرست از بانگ این که گه تهیست

این صدا آمد چو قاسم را، بگوش

شد ز غیرت وز تغیر در خروش

هست بر من ناگوار و ناپسند

از تو زینب گر صدا گردد بلند

به گردون در افتد صدا ارغنون را

مگر کوس شاه جهانبان نماید

تعداد ابیات منتشر شده : 509640