سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بسی ازاین کلمات و حدیث رفت و نبود

در آن منازل خاکی به جز صدا حاکی

شجر کافور چون زاید نگوئی حکمتش با من

صدا از کوه چون آید چگونه نیشکر دارد

هر آن کو خالی از خود چون خلا شد

انا الحق اندر او صوت و صدا شد

زمینه ایست سکوت از برای صوت و صدا

ولی سکوت طبیعت ز بان لال و کری

روزی گذرم بر وطن کوهکن افتاد

از تیشه هنوزش به دل سنگ صدا بود

یا رب چرا به درد دلم دیروا رسید

از دل شکستنم به دلش چون صدا رسید

که شوقم برد از جا این صدا چیست

به گوشم این صدای آشنا چیست

کف چو گنبدها کند هر دم صلای نوش کو

تا زهر گنبد صدا یابی صلای خویش را

ساقیا، نوش چنان کن که صدا باز دهد

بر سر شارع می گنبد سیمین حباب

با نوبتت فلک به صدا هم سخن شده

با نوبتیت گفته که خورشید داه تست

 • جستجوی یاد در همه ی آثار
 • جستجوی جفا در وحشی بافقی
 • جستجوی نار در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باغبان در همه ی آثار
 • جستجوی پیکار در فردوسی
 • جستجوی بس تجربہ کردیم در حافظ
 • جستجوی هدیه در همه ی آثار
 • جستجوی از چمن تا در بیدل دهلوی
 • جستجوی مریم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165