سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کز غیر صدا جواب ناید

هرچند کنی سؤال تکرار

گر می پرسی: کجاست دلدار؟

آید ز صدا: کجاست دلدار؟

همچنان ناله فرهاد بهنگام صدا

چون بهکسار شوی از دل خارا بشنو

صدا از کوه حلمش برنگردد

شود سیل بهاران گر خروشان

چون کوه بود داد تو در رزم لاجرم

بیداد بازگشت بدان کوه چون صدا

گرفتار وهم است آزادی ات

صدا می کشد بار زنجیر را

کوبنده یی بباید تا دف کند خروش

گوینده یی بباید تاکه کند صدا

وزان شبدیز تندر شیهه تو

زمانه پر صدا چون کوهسار است

این جهان کوهست و فعل ما ندا

سوی ما آید نداها را صدا

چو نامم از ندایت کوه بنشیند

به آواز صدا همچون تو نالید


 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی الف در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419