سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جان خواهر در غمم زاری مکن

با صدا بهرم عزاداری مکن

کز غیر صدا جواب ناید

هرچند کنی سؤال تکرار

گر می پرسی: کجاست دلدار؟

آید ز صدا: کجاست دلدار؟

همچنان ناله فرهاد بهنگام صدا

چون بهکسار شوی از دل خارا بشنو

صدا از کوه حلمش برنگردد

شود سیل بهاران گر خروشان

به مباهات آسمان به صدا

کرده با کوس تو هم آوازی

که بی برگ، افتاده است از نوا

نخیزد صدا از نی بوریا

ز بس بالا گرفت آواز فریاد

صدا در گنبد فیروزه افتاد

تا دست دگر نسازیش یار

نبود به صدا دهی سزاوار

فرنگی صید بست از کعبه و دیر

صدا از خانقاهان رفت «لاغیر»تعداد ابیات منتشر شده : 365483