سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بروی او در دل ناگشاد

خودی اندر کف خاکش نزاده

حریم او مال خلق در شادی و در انده

جناب او پناه خلق در سر و در ضرا

قوت دل در غم او چون شفا در انگبین

راحت جان در لب او چون حلاوت در شکر

طاعت او در خرد بایسته چون در دل خرد

خدمت او در روان شایسته چون در تن روان

نه در دیدهٔ او فروغ نگاهی

نه در سینهٔ او دل بیقراری

در راحت و امن او جهان جمله

در سایه عدل او جهان یکسر

در بار می در پای او، از دیده هم بالای او

گر در جوار رای او دل صدر والا یافتی

نز برودت در او اثر بینی

نز حرارت در او شرر بینی

لب او با کنیزان در حکایت

دل او زان حکایت در شکایت

چون تحری در دل شب قبله را

قبله نی و آن نماز او روا

 • جستجوی موش در عبید زاکانی
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی مادر در انوری
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی عشوه در حافظ
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی سعدی در همه ی آثار
 • جستجوی اعتبار در همه ی آثار
 • جستجوی تیر در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478361