سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در صدف قطره نیسان افتد

واندر او گوهر احسان افتد

تو در دریا نئی او در بر تست

به طوفان در فتادن جوهر تست

بروی او در دل ناگشاد

خودی اندر کف خاکش نزاده

حریم او مال خلق در شادی و در انده

جناب او پناه خلق در سر و در ضرا

قوت دل در غم او چون شفا در انگبین

راحت جان در لب او چون حلاوت در شکر

طاعت او در خرد بایسته چون در دل خرد

خدمت او در روان شایسته چون در تن روان

نه در دیدهٔ او فروغ نگاهی

نه در سینهٔ او دل بیقراری

در راحت و امن او جهان جمله

در سایه عدل او جهان یکسر

در بار می در پای او، از دیده هم بالای او

گر در جوار رای او دل صدر والا یافتی

نز برودت در او اثر بینی

نز حرارت در او شرر بینی

 • جستجوی بی اعتنا در همه ی آثار
 • جستجوی زهی در همه ی آثار
 • جستجوی سعدی در همه ی آثار
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی چشم ها را باید شست در همه ی آثار
 • جستجوی اعتبار در همه ی آثار
 • جستجوی صدف در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی معشوقه در همه ی آثار
 • جستجوی سخن این است در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509565