سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ور کند گم صورت هستی خویش

صورت او جملگی معنی شود

آب خوش را صورت آتش مده

اندر آتش صورت آبی منه

صورت نبندم مثل تو در چین

زیرا که مثلت صورت نبندم

چون آن صورت فرا اندیش گیرند

همه صورت پرستی پیش گیرند

سر هر ماه نو صورت نبندد

که ماه نوبرین صورت نخندد

هر زمان صورت دگر گیرد

شده صورت پرست و می گردد

جمله اعیان صورت اسمای اوست

دوستدار و صورت خود دوست دوست

صورت کار سلیمان دیده بود

صورت اندر سر دیوی می نمود

اگرچه شب بپوشد روی صورت

نگردد صورت از حالی به حالی

ترا این صورت اینجا هیچ آمد

که صورت بیشکی پرپیچ آمد

 • جستجوی تو مرا در حافظ
 • جستجوی دزد در همه ی آثار
 • جستجوی نیش زبان در همه ی آثار
 • جستجوی همت در همه ی آثار
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ابلیس در مولوی
 • جستجوی گاهی راست در جامی
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • جستجوی قیصر امین پور در نظامی گنجوی
 • جستجوی عمر ها در زیر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508665