سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بعید اضحی بادت ولایتی تازه

چنانکه چند مسلم شدت بماه صیام

ماهِ نو بنمود رخ سار از غمام

ساقیا عید آمد آخر شد صیام

چون مقارن می رسد ماهِ صیام

هر چه باداباد بر شعبان زنیم

از جسم بهترین حرکاتی صلوة بین

وز نفس بهترین سکناتی صیام دان

پی نظارهٔ فرخ هلال عید صیام

هلال ابروی من دوش رفت بر لب بام

هست گربهٔ روزه دار اندر صیام

خفته کرده خویش بهر صید خام

روز بر چارده ز ماه صیام

چار ساعت ز روز رفته تمام

به روزی مبارک ز ماه صیام

به خود، خوردن روزه کردم حرام

تالیف پادشاهی و تاریخ دولت است

فتحی که شهریار به ماه صیام کرد

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت

درده قدح که موسم ناموس و نام رفت

تعداد ابیات منتشر شده : 505935