سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون مقارن می رسد ماهِ صیام

هر چه باداباد بر شعبان زنیم

از جسم بهترین حرکاتی صلوة بین

وز نفس بهترین سکناتی صیام دان

پی نظارهٔ فرخ هلال عید صیام

هلال ابروی من دوش رفت بر لب بام

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت

درده قدح که موسم ناموس و نام رفت

اوقات صیام آمد و آورد بصدر تو

از خلد برین تحفه، صد نعمت و صد آلا

ماه صیام آمد و آوردت از بهشت

خلعت ردای رحمت و تحفه رضای رب

بمان تو دایم و آن کن ز قهر با حساد

که بر سپاه شیاطین مه صیام کند

فتوی دهی بغصب حق پیرزن ولیک

بی روزه هیچ روز نباشی مه صیام

همیشه تا بمیان دو مه بود شعبان

میان ماه صیام و میاه ماه رجب

ماه صیام آمد و از داعیان خیر

گوش جهان ندای بشارت حق شنودتعداد ابیات منتشر شده : 373712