سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز گنج و گوهر و خلخال و یاره

ز تاج و تخت و طوق و گوشواره

در بار و مشکریز و نوش طبع و زهر فعل

جانفروز و دلگشا و غمزدا و لهوتن

به نیش و ناخن و چنگال و چوب و سنگ و سفال

برندواره و سوهان و گرز و پُتک و سَفَن

وفا و همت و آزادگی و دولت و دین:

نکوی و عالی و محمود و مستوی و قوی

بلا و نعمت و اقبال و مردمی و ثنای

بری و آری و توزی و کاری و دروی

دل خویش و کف خویش و رخ خویش و سر خویش

بزدای و بگشای و بفروز و بفراز

دست و دندان و دماغ و چشم و گوش

فکر و تخییل و شعور و یاد و هوش

جزو شید و ابر و انجمها بدی

نفس و فعل و قول و فکرتها شدی

ز برج و باره و ایوان و خاکریز و فصیل

ز پشت و پیش و بر و شیب و ایسر و ایمن

هین بخور پاک و حلال و بی حساب

بی صداع و نقل و بالا و نشیب

تعداد ابیات منتشر شده : 510165