سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عجب چاهیست این چاه طبیعت

مشو زنهار گمراه طبیعت

تویی بعد از طبیعت فرد ممتاز

به مصنوع طبیعت حکمفرما

سردی آمد طبیعت کافور

چه کنی این طبیعت از وی دور

گفتم این انجم رخشنده چه باشد به سپهر

گفت : بر ریش طبیعت ، تف سربالایی

گفت شه چون ز بهر طبیعت خواست

آنچه از طبیعت من آید راست

زمینه ایست سکوت از برای صوت و صدا

ولی سکوت طبیعت ز بان لال و کری

باغ در ایام بهاران خوش است

موسم گل با رخ یاران خوشست

چون گل نوروز کند نافه باز

نرگس سرمست در آید به ناز

سبزه برآرد خط عاشق فریب

از دل بیننده رباید شکیب

برگ شود بر گل نسرین فراخ

آب چکد ز ابر بر اندام شاخ

تعداد ابیات منتشر شده : 510165