سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آنکه را هستی همیشه در طلب

در تو پنهان است از خود می طلب

راحت اگر بایدت خلوت عنقا طلب

عزت از آنجا بجوی حرمت از آنجا طلب

ای آنکه جز طرب نه همی بینمت طلب

گر مردمی ستور مشو، مردمی طلب

گویند: ازو طلب دار آیین مهربانی

نه نه، طلب ندارم، دانم نباشد او را

جان باختن از عاشق بیدل طلب ای دوست

مردانگی از مردم مردانه طلب کن

در طلب زن دایما تو هر دو دست

که طلب در راه نیکو رهبرست

ترا این کشمکش اندر طلب نیست

ترا این درد و داغ و تاب وتب نیست

در دل ما نقد گنج ما طلب

گوهر ار جوئی از این دریا طلب

آنم که قفای من جبین طلب است

هر موی سرم دست گزین طلب است

تا کی کند حوادث گیتی مرا طلب ؟

کز دست آن طلب شدم آواره طرب

 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی آهن در حافظ
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی یک دل استعداد عشق دارد در خواجوی کرمانی
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی تن در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 500884