سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در طلب زن دایما تو هر دو دست

که طلب در راه نیکو رهبرست

ترا این کشمکش اندر طلب نیست

ترا این درد و داغ و تاب وتب نیست

در دل ما نقد گنج ما طلب

گوهر ار جوئی از این دریا طلب

تا کی کند حوادث گیتی مرا طلب ؟

کز دست آن طلب شدم آواره طرب

آنم که قفای من جبین طلب است

هر موی سرم دست گزین طلب است

ای صبوحی طلب عشق ز بیگانه مکن

می توانیم که اندر طلب یار شویم

سوز صدیق و علی از حق طلب

ذره ئی عشق نبی از حق طلب

(حاجت از خاک مراد در میخانه طلب

دم همت ز لب خامش پیمانه طلب)

مفتاح فتوح از در میخانه طلب کن

کام دوجهان از لب جانانه طلب کن

بهر امتحان ای دوست، گر طلب کنی جان را

آنچنان برافشانم، کز طلب خجل مانیتعداد ابیات منتشر شده : 412915