سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از آن پس نافه های چین طلب کرد

حریر و دیبه رنگین طلب کرد

طلب آن اگر کنی ای دوست

از خودش می طلب که این آن است

آنکه را هستی همیشه در طلب

در تو پنهان است از خود می طلب

راحت اگر بایدت خلوت عنقا طلب

عزت از آنجا بجوی حرمت از آنجا طلب

ای آنکه جز طرب نه همی بینمت طلب

گر مردمی ستور مشو، مردمی طلب

گویند: ازو طلب دار آیین مهربانی

نه نه، طلب ندارم، دانم نباشد او را

جان باختن از عاشق بیدل طلب ای دوست

مردانگی از مردم مردانه طلب کن

در طلب زن دایما تو هر دو دست

که طلب در راه نیکو رهبرست

ترا این کشمکش اندر طلب نیست

ترا این درد و داغ و تاب وتب نیست

در دل ما نقد گنج ما طلب

گوهر ار جوئی از این دریا طلب

تعداد ابیات منتشر شده : 507630