سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وقت حیرت نیست حیرت پیش تست

این زمان در ره در آ چالاک و چست

حیرت اندر حیرت آمد بر دلش

گشت بس تاریک از غم منزلش

حیرت اندر حیرت آمد این قصص

بیهشی خاصگان اندر اخص

از هر چه بر صحایف عالم مصورست

حیرت در آن شمایل حیرت فزای اوست

حیرت زده را که دارد از حیرت باز؟

آیینه گرسنه چشم دیدار بود

همه از حیرت ما واله و حیرت زده اند

بس که در صورت زیبای تو حیران شده ایم

گاه نظاره حیرت حسنت

خون کند در دل تماشائی

چشم تو طلسم جاودانست

یا فتنهٔ آخرالزمانست

بساط حیرت آیینه داریم

جبین عجز فرش خانهٔ ماست

از هر طرفی که گوش کردم

آواز سؤال حیرت آمد

تعداد ابیات منتشر شده : 504947