سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از هر چه بر صحایف عالم مصورست

حیرت در آن شمایل حیرت فزای اوست

حیرت زده را که دارد از حیرت باز؟

آیینه گرسنه چشم دیدار بود

همه از حیرت ما واله و حیرت زده اند

بس که در صورت زیبای تو حیران شده ایم

گاه نظاره حیرت حسنت

خون کند در دل تماشائی

چشم تو طلسم جاودانست

یا فتنهٔ آخرالزمانست

بساط حیرت آیینه داریم

جبین عجز فرش خانهٔ ماست

از هر طرفی که گوش کردم

آواز سؤال حیرت آمد

هرگز دلم از تپش نیاسود

سیماب طلسم اضطراب است

تن و جان فدای سپهبد کنم

طلسم دل جادوان بشکنم

گه نعمت دهد نقصان پذیری

کند هنگام حیرت دستگیری

تعداد ابیات منتشر شده : 478481