سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفت پیر اگر چه من در محنتم

حیرت اندر حیرت اندر حیرتم

وقت حیرت نیست حیرت پیش تست

این زمان در ره در آ چالاک و چست

حیرت اندر حیرت آمد بر دلش

گشت بس تاریک از غم منزلش

حیرت اندر حیرت آمد این قصص

بیهشی خاصگان اندر اخص

فرومانده بینندهٔ رهگرای

به حیرت دران کار حیرت فزای

از هر چه بر صحایف عالم مصورست

حیرت در آن شمایل حیرت فزای اوست

حیرت زده را که دارد از حیرت باز؟

آیینه گرسنه چشم دیدار بود

همه از حیرت ما واله و حیرت زده اند

بس که در صورت زیبای تو حیران شده ایم

گاه نظاره حیرت حسنت

خون کند در دل تماشائی

چشم تو طلسم جاودانست

یا فتنهٔ آخرالزمانست

تعداد ابیات منتشر شده : 509565