سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هرگز دلم از تپش نیاسود

سیماب طلسم اضطراب است

تن و جان فدای سپهبد کنم

طلسم دل جادوان بشکنم

گه نعمت دهد نقصان پذیری

کند هنگام حیرت دستگیری

ز حیرت عندلیبانش خموشند

ز سودایش جهانی شال پوشند

گل رعنا چو من در مشکلی هست

گرفتار طلسم محفلی هست

الا ای روشنایی بخش بینش

تویی گنج طلسم آفرینش

طلسم بند وزندانست صورت

از آن زندان برون شو بی ضرورت

کویت به نگارخانه ماند

از حیرت طالبان دیدار

حیرت ما سراسری دارد

صبح آیینه کرده است بهار

این جهان و آنچه در جهان بینی

عدمی خودنماست همچو طلسم

تعداد ابیات منتشر شده : 505815