سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

طوطی بازارگانم من مدام

طوطیان هند را گویم سلام

کمند جاذبه طوطیان شیرین حرف

ز بند نی بدر آورد شکرستان را

این زمان طوطیان جگر خوارند

لیکن الکن به گاه گفتارند

میل زاغان به بچه خویش

از بچه طوطیان بود بیش

طوطیان بینی ندر آن بستان

همه را ذکر حق بود الحان

یا طوطیان روضهٔ خلدند گوئیا

کز آشیان عالم علوی پریده اند

در نهاد و مزاج خویش نگر

لوطیان را چو طوطیان مشمر

چون طوطیان شنوده همی گوئی

تو بربطی به گفتن بی معنا

ز هندوستان بیارند طوطیان را

پر از شکر بریزند آشیان را

اشتران مصر را رو سوی ما

بشنوید ای طوطیان بانگ درا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165