سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هاشمی نسبت قریشی اصل

ابطحی طینت تهامی فصل

از پی جرعه دان مجلس تو

طینت آدمی سفال شده

شاه ایران گر عدالت را نخواهد باک نیست

زانکه طینت پاک نیست

مکن از جامهٔ کسان زینت

منمای آنچه نیست در طینت

در طینت فسرده صفاهاکدورت است

آیینه می کند همه زنگار آب را

برنمی دارد دورنگی طینت روشندلان

در رگ موجش همان آب است رنگ خون آب

مستان پاک طینت میخانهٔ الست

گیرند باده های مروّق زتاک ما

آستین بر سر عالم افشان

دامن از طینت آدم افشان

تا ز اربعین بروجش زینت نیافت آدم

در اربعین صباحش طینت مخمر

طینت پاک مسلمان گوهر است

آب و تابش از یم پیغمبر است

تعداد ابیات منتشر شده : 509640