سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خدیو معدلت جو ناصرالدین شاه خوش طینت

که تقسیم سر خصمش به سنگ خاره می کردم

ظاهرا چون طیبتی در طینت موجود نیست

زان سبب هر جا که باشی خبث پنهانی کنی

شرم حسن از طینت عاشق تماشاکردنی ست

روی او تا بر عرق زد خاک من گل می شود

با طینت ظالم چه کند ساز تجرّد

ماری به هوس پوستی انداخته باشد

به بوی دلکش خود مفتخر بود عنبر

به طیب طینت خود معتبر بود لادن

طینت پاک تو ما را رحمت است

قوت دین و اساس ملت است

خارخار حرص، فلس از طینت ماهی نبرد

چون ز جمعیت شود دل جمع، دنیادار را؟

چه پدر فطرت آن ثانی آن عقل اول

چه پسر طینت آن اول خلق امکان

هم اندر طینت آدم بدانشها ضمین گشتی

هم اندر رتبت حوا بروزیها ضمان کردی

به کسب طینت بیمغز باب عرفان نیست

ز باده نشئه محال است قسمت ساغر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165