سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عاشقان عشق را به جان جویند

عاقلانند غافلان از عشق

دل او خازن خزانهٔ عشق

سر او مرغ آشیانهٔ عشق

شود از غیر عشق بیگانه

آنکه با عشق آشنا گردد

دلت گر ماجرای عشق ورزد

درونت گر هوای عشق ورزد

جوانان را طریق عشق سازد

شنیدستی که پیری عشق بازد؟

عشق ترا خرد نباید شمرد

عشق بزرگان نبود کار خرد

عشق جویی و عافیت طلبی

عشق یا عافیت کدام بود

سرم سرگشتهٔ سودای عشق است

دلم آشفتهٔ غوغای عشق است

من ز عشق آراستم بازارها

عشق بازاری نیاراید ز من

دل مسند پادشاه عشق است

دل خلوت بارگاه عشق استتعداد ابیات منتشر شده : 327384