سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

قصه عاشقان خوش است بسی

سخن عشق دلکش است بسی

خانهٔ معشوقه ام معشوق نی

عشق بر نقدست بر صندوق نی

منگر اندر نقش زشت و خوب خویش

بنگر اندر عشق و در مطلوب خویش

هر زبانی به صد بیان گویا

تا کنم قصه های عشق املا

خراب عشق آباد ی ندارد

بد و نیک و غم و شادی ندارد

دل بی عشق بر جان بس گران است

سر بی شور مشتی استخوان است

ز عشق از هر چه برتر میتوان شد

خدا گر نه، پیمبر میتوان شد

حضرت عشق است اینجا باش باش

سر مده اینجا عنان آهسته تر

عشق برقیست کام سوزنده

وز تمامی تمام سوزنده

آسمانها به عشق میگردند

اختران نیز در همین دردند

تعداد ابیات منتشر شده : 504917