سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خرد با عشق بسیاری بکوشید

ولیکن عشق یکباری بجوشید

عشق معشوق نهانست ولیک

حکما واقف از این اسرارند

چون به تفریط گرایند از عجب

عشق را معصیتی انگارند

بس قلزم عشق شد هویدا

زان جنبش عشق جاودانه

کان زخم دوال خورده عشق

وآوازه بلند کرده عشق

همه جا خوان نعمت عشق است

عالمی رحمت عشق است

مفرّح خوردگان عشق دانند

که دردِ عشق را علّت مداواست

ای عشق تو بر دلم خداوند

من بندهٔ عشق جاودانم

ز آستان عقل پیشتر نرود

عشق خود ز آشیان بدر نرود

هر که عاشق نشد تمام نگشت

وانکه در عشق پخت خام نگشتتعداد ابیات منتشر شده : 415004