سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عارضش در زیر خط دندانْشْ اندر زیر لب

چشمش اندر زیر مژگان و دلش در بر نهان

بدسگالت در دو گیتی در سقر باد و سفر

نیک خواهت در دو عالم در ثنا و در ثواب

شکاری که در عرصه عالم است

همه جمع گردیده در پالم است

خرج کردم عمر خود را دم بدم

در دمیدم جمله را در زیر و بم

داری آتش زیر پا در کار دنیا چون سپند

در نظام کار عقبی، دست داری در نگار

بمنزل در رسیدم در حقیقت

رخ جانان بدیدم در حقیقت

عمر در شعر به سر کرده و در باخته ام

عمر در باخته را بار دگر باخته ام

خسروانت زیر فرمان پهلوانان زیر حکم

آفتابت زیر رایت آسمان زیر نگین

در دکن هنگامه ها بسیار بود

لشکرش در عرصه ی پیکار بود

هرکه دارد ره تبش در دل

در نماند پیاده در منزل

تعداد ابیات منتشر شده : 510165