سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دشمنت زیر زمین و اخترت زیر مراد

عالمت زیر نگین و دولتت زیر عنان

ترا در خواب نقشی کرده اظهار

در اینجا گاه اندرپنج و در چار

ز وصفت ماندهام حیران در اینجا

فلک در ذات ما گردان در اینجا

ابرست در عطیه و بحرست در درون

خاکست در تواضع و چرخست در جلال

دهانش بود از در حقه پر

شد از خون درج مرجان حقه در

گر در آییم ای رهی در بتکده

بت سجود آرد نه ما در معبده

در بصر نور و در زبان گفتار

در دهن زوق و در قدم رفتار

در مقامی زهر و در جایی دوا

در مقامی کفر و در جایی روا

زمانی دیر در این کار ماندند

دویی را در برون در نشاندند

یاور حقست تیغت در صباح و در مسا

داور خلقست رایت در حلال و در حرام

تعداد ابیات منتشر شده : 510135