سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

قوت خاموش و بیتاب عمل

از عمل پابند اسباب عمل

زندگی بخشد ز اعجاز عمل

می کند تجدید انداز عمل

دیوان عمل نشان تو داری

حکم عمل جهان تو داری

ما که اندر طلب از خانه برون تاخته ایم

علم را جان بدمیدیم و عمل ساخته ایم

بی عمل در بهشت رفت آدم

آدمی بی عمل درآید هم

لذت ایمان فزاید در عمل

مرده آن ایمان که ناید در عمل

راه عمل این است بگویید ملک را

تا جز سوی این ره، سوی دیگر نگراید

عمل بشرط نمودند و بندگی کردند

بیافتند خدایی، ببین به حسن عمل

عمل و علم هست کار خواص

خوش بود نیز در عمل اخلاص

نبود بد عمل من چرا در آزارم

عمل به قول رقیبان بدعمل کردی


 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی عمر گرانمایه در پروین اعتصامی
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414990