سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

قوت خاموش و بیتاب عمل

از عمل پابند اسباب عمل

زندگی بخشد ز اعجاز عمل

می کند تجدید انداز عمل

دیوان عمل نشان تو داری

حکم عمل جهان تو داری

ما که اندر طلب از خانه برون تاخته ایم

علم را جان بدمیدیم و عمل ساخته ایم

بی عمل در بهشت رفت آدم

آدمی بی عمل درآید هم

لذت ایمان فزاید در عمل

مرده آن ایمان که ناید در عمل

راه عمل این است بگویید ملک را

تا جز سوی این ره، سوی دیگر نگراید

عمل بشرط نمودند و بندگی کردند

بیافتند خدایی، ببین به حسن عمل

نبود بد عمل من چرا در آزارم

عمل به قول رقیبان بدعمل کردی

بار درخت علم ندانم مگر عمل

با علم اگر عمل نکنی شاخ بی بری


 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی میدان در فردوسی
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364455