سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود

عجب فتادن مرد است در کمند غزال

نوشتم این غزل نغز با سواد دو دیده

که بلکه رام غزل گردی ای غزال رمیده

از غزال و کوه اگر نسبت ندارد پس چرا

گه ثبات کوه دارد گاه انگیز غزال

تو غزال رمیده را مانی

من کمان خمیده را مانم

خلق تو زکام شیر انگیزد

چون ناف غزال نافهٔ سارا

هم یوز و سگ اگر چه ز یک جنسند

سگ نشکرد غزال گرازان را

غزال شیر مست از دلنوازی

بگرد سبزه با مادر به بازی

محتشم بینی ار غزال مرا

سر چو مجنون نهی به صحرا تو

اندرین کوی از آرزوی غزال

خوکبانی همی کنند ابدال

غزال ما نگردد رام وحشی

ندیدم این چنین وحشی غزالیتعداد ابیات منتشر شده : 285727