سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید

مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی

تا باده ده شمایید اندر میان مجلس

از باده توبه کردن نبود مگر گناهی

از دام دل شکرتان هر دانه ای و شهری

ا زجام جان ستانتان هر قطره ای و شاهی

زندگی نیست متاعی که به تمکین ارزد

کاروان نفس ما همه جا هرزه دراست

چاره اندیشی ام از فیض الم محرومی ست

فکر بی دردی اگر ره نزند درد دواست

بستیم روی سجده ز محراب آرزو

گرد ریا از در معبود شسته ایم

دست گل دامن بویی نتوانست گرفت

رفت گیرایی از آن پنجه که در بند حناست

ز بهر مجلس عالیت کرده بودم جمع

مدایح و غزل خوش زیاده از پنجاه

مطرب همین طریق غزل گو نگاه دار

کاین ره که برگرفت به جایی دلالت است

زبان خامهٔ من سوخت زین غزل وحشی

مگر زبانه ای از آتش نهانم بود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165