سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شاه جو شاه نگر شاه پرست

هر چه جز شاه بشوی از وی دست

شاه والا همت است و شاه نیکو سیرت است

شاه عالی رُتبَت است و شاه پبروز اخترست

شاه عادل شاه اسمعیل کز به دو ازل

دست عدلش بخیه زد بر تارک نوشیران

تخت دل من مسخر شاه منست

شاهی به کمال شاه دلخواه منست

در ملک اگر شاه عراقی باشد

شک نیست که مال شاه باقی باشد

این هشت حرف نام آن شاه منست

آن شاه که او مظهر الله منست

گرچه عدویی نبود شاه را

شاه دل افروز دل آگاه را

عشق است شاه عادل بر تخت دل نشسته

این عقل کامل ما آن شاه را وزیر است

در میان شاه و او پیغامها

شاه را پنهان بدو آرامها

زن آمد پیش شاه و گفت آن ماه

نخواهد بود هرگز جفت آن شاه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165