سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نعمت الله به عشق حضرت شاه

خوش به ماهان نشسته همچون ماه

تا نگردی مقرب سلطان

بر در شاه بار نتوان یافت

عقل اول وزیر آن شاه است

باطنا شمس و ظاهرا ماه است

سپردندش بدست قاصد شاه

نهاد آن مرد قاصد پای در راه

بر سریر دل نشسته شاه عشق

ملک دل از غیر خود پرداخته

بنده ندیم حضرت سلطان عالمست

ای شاه روزگار ندیمت رها مکن

چو شهباز آمدیم از حضرت شاه

بیا تا نزد آن شهباز گردیم

گر آتش آه ما درافتد

صد شاه به یک نفس برافتد

هر بنده که سوی شه برد راه

هم شاد بود به دولت شاه

شاه ترکستان به عشق زلف او

آمده هندوی نور الله خود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165