سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هزار شاه گدای جناب ما باشد

اگر به جانب ما آن جناب خوش باشد

ما گدای خودیم و شاه خودیم

آفتاب خودیم و ماه خودیم

حکم عدل نام آن شاه است

باطناً شمس و ظاهراً ماه است

بر سریر دل نشسته شاه عشق

ملک دل از غیر خود پرداخته

سپردندش بدست قاصد شاه

نهاد آن مرد قاصد پای در راه

هر بنده که سوی شه برد راه

هم شاد بود به دولت شاه

بنده ندیم حضرت سلطان عالمست

ای شاه روزگار ندیمت رها مکن

چو شهباز آمدیم از حضرت شاه

بیا تا نزد آن شهباز گردیم

صورتا چاکر است و معنی شاه

باطنا آفتاب و ظاهر ماه

عاشق چو غلام و عشق سلطان

عشق است که شاه عاشقان است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165