سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برو سدها ببندد شاه گیتی

وزو جرها گشاید شاه دنیا

شاه احمد نام موسی معرکه

شاه یوسف صدق یحیی انتباه

جاودان پادشاه و دولت شاه

شاه رحمت فزای زحمت کاه

سیم بهر هزینه دارد شاه

لعل بهر خزینه دارد شاه

مملکت از جور وزیران تباه

لیک نکو حاصل مزروع شاه

ترا زیبد که شاه انبیائی

حقیقت شاه بیچون و چرائی

دُرهٔ بیضا بود صورت روحانیش

شاه معانی جهان هر دو جهانش گدا

ظلمت و نوری نهاد نام حُدوث و قدم

کرد تمیزی تمام شاه و همه انبیا

یوسف مصر عالمش خوانم

شاه تبریز و میر او جان است

بی شک علی ولی بود پروردهٔ نبی بود

شاه همه علی بود صلوات بر محمد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165