سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دلم فدای زبان بادو جان فدای سخن

که من بدین دو رسیدم بدین شریف مکان

اگرچه مختصر باشد به نزد او همه عالم

فقیرانه فدا گردم ، فدای که ، فدای او

نبات و معدن و حیوان برای من در کار

همه فدای من و من بجان فدای توام

جانم فدای آنکه او جانرا فدای عشق کرد

چون فیض شد در عید وصل قربان یار خویشتن

تو سلطانی به حسن امروز و مه رویان گدای تو

کنم جان عزیز خود فدای که فدای تو

دلم فدای زبان باد و جان فدای سخن

که من بدین دو رسیدم بدین شریف مکان

هزاران جان فدای دلربائی

که تا بخشد نوای بی نوایی

جان فدای بلای بالایش

که دل من بلای او دارد

از حرمت زایران راهش

فردوس فدای هر بیابان

سری دارم فدایِ آستانت

به پایِ خود نخواهم رفت ازین کوتعداد ابیات منتشر شده : 373712