سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نیستم فرزند او زیرا که من زو بهترم

جانور فرزند ناید هرگز از بی جان پدر

دو فرزند از روی صورت و لیکن

ازیشان هراس عدو رادو لشکر

ای خداوندی که فرزند تو اندر خورد توست

تو درخت عز و اقبالی و فرزند تو بار

تولاک الله ای فرزانه فرزند

نگهدار تو باد از بد خداوند

گر ببیند چشم تو فرزند زهرا را به مصر

آفرین از جانت بر فرزند و بر مادر کنی

گفت کانجا یاد تو با ما تو را فرزند توست

باید آنجا از تو فرزند تو ما را یادگار

خود تو می دانی که زادهٔ طبع و فرزند خیال

بس گرامی تر ز زادهٔ مادر و فرزند زن

بیا ای جگر گوشه فرزند من

بنه گوش بر گوهر پند من

شاهی و شادی جز او فرزند نادیده هنوز

کرده مرگش همچو شاهان اسیر اندر حصار

چو نادانان نه در بند پدر باش

پدر بگذار و فرزند هنر باش

تعداد ابیات منتشر شده : 508575