سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سیاره آسمان ملک است

جسم ملک است و جان ملک است

آن یوسف هفت بزم و نه مهد

هم والی عهد و هم ولیعهد

نومجلس و نو نشاط و نومهر

در صدف ملک منوچهر

فخر دو جهان به سر بلندی

مغز ملکان به هوش مندی

میراث ستان ماه و خورشید

منصوبه گشای بیم و امید

نور بصر بزرگواران

محراب نماز تاجداران

پیرایهٔ تخت و مفخر تاج

کاقبال به روی اوست محتاج

ای از شرف تو شاهزاده

چشم ملک اختسان گشاده

ممزوج دو مملکت به شاهی

چون سیب دو رنگ صبحگاهی

یک تخم به خسروی نشانده

از تخمه کیقباد مانده


 • جستجوی سبک مغزی در صائب تبریزی
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی امید در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل در همه ی آثار
 • جستجوی ابمرغ سحر در سعدی
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی از خون دل نوشتم در حافظ
 • جستجوی مرغ در انوری
 • جستجوی بوی جوی در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712