سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پیرایهٔ تخت و مفخر تاج

کاقبال به روی اوست محتاج

وی فکنده ست ازین درخت بلند

میوه نارسیده فرزند

برون شد شاه با لشکر تمامی

باستقبال فرزند گرامی

ما بندهٔ مطلق خدائیم

فرزند یقین مصطفائیم

آن شاه مظفر امیر غازی

فرزند شهنشاه ابوالمظفر

فرزند محمد نظامی

آن بر دل من چو جان گرامی

بتوان ز جگر برید پیوند

دیدن نتوان خراش فرزند

فرزند عزیز، قرةالعین کبیر

بادات خدا در همه احوال نصیر

فرزند هنرهای خویشتن شو

تا همچو تو کس را پسر نباشد

مرحومش از این مراد مپسند

داماد گذاشتیم و فرزند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165