سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ممزوج دو مملکت به شاهی

چون سیب دو رنگ صبحگاهی

وی فکنده ست ازین درخت بلند

میوه نارسیده فرزند

آن شاه مظفر امیر غازی

فرزند شهنشاه ابوالمظفر

فرزند محمد نظامی

آن بر دل من چو جان گرامی

ما بندهٔ مطلق خدائیم

فرزند یقین مصطفائیم

برون شد شاه با لشکر تمامی

باستقبال فرزند گرامی

فرزند عزیز قرةالعین پدر

بی ما به هوای خود برد عمر به سر

تو فرزند بیداردل رستمی

ز دستان سامی و از نیرمی

فرزند عزیز، قرةالعین کبیر

بادات خدا در همه احوال نصیر

زوی هرچه آمخت از راه دین

بیآموخت فرزند را همچنین

تعداد ابیات منتشر شده : 510165