سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بر همه دشت و که فراز و نشیب

فرش روم است و حله کمسان

کرد در قبله او روی امید

ساخت فرش ره او موی سفید

فرش نو بارِ فرع او گشته

عرش مغلوب شرع او گشته

گرگ نابست نیک در نگرش

ناب گرگ درنده در ز فرش

ز دروازه سدره تا ساق عرش

قدم بر قدم عصمت افکنده فرش

عرش و فرش دشمنان جاه او

همچو بیژن زیر سنگ چاه باد

یک جهان فضل و هنر خاک ره آگاهی ست

جوهر آینه ها فرش گلستان صفاست

ای خدا، بردند فرش و بسترم

موزه از پا، بالش از زیر سرم

به پای مور فرش گل سپرده

به موران مهر جمشیدی سترده

جز برگه غز و ناز منشین

جز فرش نشاط و لهو مسپر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165