سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دل برد و جمال کرد پنهان

فریاد که ظلم آشکارست

ترک فریاد کن رضی کانجا

نرسد هیچکس بداد کسی

ز دست چرخ گردون داد دیرم

هزاران ناله و فریاد دیرم

چو رمزی زین حکایت یاد کردی

سمنبر زان سخن فریاد کردی

چو گل بیرون شد از بستان چه حاصل

زغلغل بلبل فریاد خوان را

نوای دف و نی به هم گشت راست

ز عشاق مشتاق فریاد خاست

خداوندا ندونه ناصح مو

که فریاد دلم بی اختیاره

اگر شاهین بچرخ هشتمینه

کند فریاد مرگ اندر کمینه

کنم از شام تا سحر فریاد

کس بدادم نـــمیرسد صد داد

شکیبم رفت و دین و دانشم شد

ز دست این دل دیوانه فریاد

تعداد ابیات منتشر شده : 27723