سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خواهم که ز بیداد تو فریاد برآرم

چندان که دگر طاقت فریاد نباشد

شب نیست که فریاد بگردون نرسانم

لیکن چه توان کرد که فریاد رسی نیست

ز تیغ تیز تو فریاد کرد دشمن تو

ولیک آنجا سودی نداشت آن فریاد

فریاد که گر جور فراق تو نویسم

فریاد برآید ز دل هر که بخواند

سحر دل، خود به خود فریاد می کرد

از این فریاد، خاطر شاد می کرد

فریاد از آن دو چشمک جادوی دلفریب

فریاد از آن دو کافر غازی با نهیب

داور جانی، پس این فریاد جان چون نشنوی

یارب آخر یارب فریاد خوان چون نشنوی

افسوس ز محرومی دوری افسوس

فریاد زدرد ناصبوری فریاد

فریاد نمی رسند فریاد

از دست ستمگران بیداد

خواجو ترا چو ناله به فریاد می رسد

دریاب خویش را و به فریاد خویش رستعداد ابیات منتشر شده : 206541