سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دلا، وقت جفا فریاد کم کن

که هنگام وفا خوش نیست فریاد

فریاد رسی که رفت بر چرخ

ما را ز کرشمه تو فریاد

ندارم بغیر از تو فریاد رس

الهی در آن دم به فریاد رس

از تو به فریاد شدم همنفس

راه کرم گیر و به فریاد رس

خواهم که ز بیداد تو فریاد برآرم

چندان که دگر طاقت فریاد نباشد

شب نیست که فریاد بگردون نرسانم

لیکن چه توان کرد که فریاد رسی نیست

ز تیغ تیز تو فریاد کرد دشمن تو

ولیک آنجا سودی نداشت آن فریاد

فریاد که گر جور فراق تو نویسم

فریاد برآید ز دل هر که بخواند

گل از گفتار او فریاد در بست

که فریاد از تو ای بیدادگر مست

می شود فریادرس فریاد چون گردد تمام

بخل در فریاد با فریادرس کردن چراتعداد ابیات منتشر شده : 373712