سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نالند به مهتاب سگان وین سگ شبگرد

فریاد که فریاد زمهتاب دگر داشت

فریاد همی دارم و فریاد رسی نیست

پندار درین گنبد فیروزه کسی نیست

ز روی درد افغان کرد بنیاد

که فریاد از دل پر درد فریاد

امروز منم عاشق بی مونس و بی یار

فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست

چو اندر پرده راه کس نمی داد

ندیمانش برآوردند فریاد

شبان تار از درد جدایی

کند فریاد مغز استخوانم

خون خور و خامش نشین که آن دل نازک

طاقت فریاد دادخواه ندارد

برداشت کرانهیی ز برقع

فریاد زِ روزگار برخاست

از سینه عودِ سوزناکش

فریاد زگوش مال برخاست

هوای لعل مطرب در سر نی

شده دمساز فریاد پیاپی

تعداد ابیات منتشر شده : 76922