سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سحر دل، خود به خود فریاد می کرد

از این فریاد، خاطر شاد می کرد

فریاد از آن دو چشمک جادوی دلفریب

فریاد از آن دو کافر غازی با نهیب

داور جانی، پس این فریاد جان چون نشنوی

یارب آخر یارب فریاد خوان چون نشنوی

فریاد کنان دی به سر کوی تو رفتم

جز گریه کسی در پی فریاد نیامد

افسوس ز محرومی دوری افسوس

فریاد زدرد ناصبوری فریاد

فریاد نمی رسند فریاد

از دست ستمگران بیداد

خواجو ترا چو ناله به فریاد می رسد

دریاب خویش را و به فریاد خویش رس

خلقند شرم سار ز فریاد من که من

فریاد می کنم که مرا شرم سار کرد

فریاد از دست تو داد بده داد داد

وه که مرا بیش از این طاقت فریاد نیست

فریاد من ز درد دل و درد دل ز تست

دردم ببین وهم تو به فریاد رس مراتعداد ابیات منتشر شده : 373712