سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یک ره ای آتش به فریاد سپند من برس

در گره تا چند بندم ناله و فریاد را

داد و فریاد هلالی گفته ای: از دست کیست؟

این تغافل چیست؟ فریاد از تو و داد از فراق!

حج به فریاد و به رفتن نیست کاندر راه حج

رفتن از اشتر همی بینم و فریاد از درای

ز نارسایی فریاد آتشین فریاد

که سوخت سینه و فریادرس نمی آید

ولیکن از دمی فریاد فریاد

که عشق تازه گردد دیر بنیاد

غم کشت مرا ز دست غم داد

فریاد ز غم هزار فریاد

داد از غم عشقت ای صنم داد

فریاد ز تو هزار فریاد

فغان ای مردمان فریاد فریاد

ز شوق دیدن و گفتار جانان

فریاد، ز غمزه تو فریاد

کز وی شغبی به عالم افتاد

جور پسندند خوبرویان بر من

فریاد از جور خوبروبان فریادتعداد ابیات منتشر شده : 365526