سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

غم کشت مرا ز دست غم داد

فریاد ز غم هزار فریاد

داد از غم عشقت ای صنم داد

فریاد ز تو هزار فریاد

فغان ای مردمان فریاد فریاد

ز شوق دیدن و گفتار جانان

فریاد، ز غمزه تو فریاد

کز وی شغبی به عالم افتاد

جور پسندند خوبرویان بر من

فریاد از جور خوبروبان فریاد

نالند به مهتاب سگان وین سگ شبگرد

فریاد که فریاد زمهتاب دگر داشت

فریاد! که فریاد کشیدیم و ندیدیم

در بادیه عشق تو فریادرسی را

هرکجا فریاد خیزد مقصد فریاد باش

سایه بر مظلوم گستر آفتاب داد باش

فریاد همی دارم و فریاد رسی نیست

پندار درین گنبد فیروزه کسی نیست

ز روی درد افغان کرد بنیاد

که فریاد از دل پر درد فریادتعداد ابیات منتشر شده : 285455