سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جهان خوردن گزین کاین خوشگوارست

غم کار جهان خوردن چه کارست

مرا شیرین بدان خوانند پیوست

که بازیهای شیرین آرم از دست

ز دستت بیستون آمد به فریاد

که ای شیرین فغان از دست فرهاد

یکایک مهر بر شیرین نهادند

بدان شیرین زبان اقرار دادند

چو شیرین در مداین مهد بگشاد

ز شیرین لب طبقها شهد بگشاد

بدان تلخی که شیرین کرد روزش

چو عود تلخ شیرین بود سوزش

گرت سر گردد از صفرای شیرین

ز سر بیرون مکن سودای شیرین

نباید کز سر شیرین زبانی

خورد حلوای شیرین را یگانی

چو شمع از پای ننشینم بدین کار

که چون من هست شیرین جوی بسیار

چو مهمانی به نزهتگاه شیرین

مرا پیوسته تلخ تست شیرین

تعداد ابیات منتشر شده : 502669