سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گهی با گل گهی با خار سازم

ببینم کار و پس با کار سازم

زبان از کار و کار از آب رفته

ز تن نیرو ز دیده خواب رفته

به شیرین بذله شیرین شکر ریز

برون داد این فریب عشوه آمیز

نه آن شیرین بود شیرین که دیدی

که گر کوه بلا دیدی کشیدی

بود هر کار بی استاد دشوار

نخست استاد باید آنگهی کار

کار دیگر مکن، مکن شوخی

زانکه، ای شوخ کار تو دگر است

سخن می گفت و شیرین هوش داده

بدان گفتار شیرین گوش داده

برو پرویز گو از کوی شیرین

اگر نبود حریف خوی شیرین

به شیرین خنده های شکرین ساز

در آمد شکر شیرین به آواز

از آن گفتار شیرین میسرودم

کزان لبهای شیرین می شنودمتعداد ابیات منتشر شده : 206498