سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر حلوای تر شد نام شیرین

نخواهد شد فرود از کام شیرین

اگر چه کوهکن از جام شیرین

ندید از تلخکامی کام شیرین

که این شب چون به روز آید ز شیرین

به هجران وصل بگراید ز شیرین

بخار تلخ شیرین بود گستاخ

چو شیرین شد رطب خار است بر شاخ

که شیرین گوید ای بدمهر بدعهد

کجا آن صحبت شیرین تر از شهد

چه افسونهای شیرین کار بردی

که از حلوای شیرینم نخوردی

چو آمد بر در قصر دلارام

کزان شیرین سخن شیرین کند کام

و گر افسوس شیرین خورده بودی

غم ناموس شیرین خورده بودی

مکن شاها مخور افسوس شیرین

مفرما تلخ بر خود عیش شیرین

خلل در عشق شیرین در نیامد

بر آمد جان و شیرین بر نیامد

 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی ساغر در حافظ
 • جستجوی خال در همه ی آثار
 • جستجوی رزم رستم سهراب در فردوسی
 • جستجوی نیکی در فردوسی
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی کو دور ماند از وصل خویش در همه ی آثار
 • جستجوی اسب در حافظ
 • جستجوی هیچ در عطار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486275