سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

فرق کن در راه معنی کار دل با کار گل

کاین که تو مشغول آنی ای پسر کار گلست

چو کار کالبد گیرد تباهی

نه درویشی به کار آید نه شاهی

دلش در کار شیرین گرم گشته

به دستش سنگ و آهن نرم گشته

نداریم ما کار با کار کس

ندارد کسی کار با کار ما

دل شیرین هم از آن کار خوش بود

که با او یار و او با یار خوش بود

ما کار به کار کس نداریم

کس کار به کار ما ندارد

ز شیرین قصه ای بر انجمن راند

که هر کس جان شیرین به روی افشاند

ملک فرصت طلب می کرد بسیار

که با شیرین کند یک نکته بر کار

کجا شیرین کجا آن دشت و وادی

کجا شیرین و کوی نامردای

همی گوید که آن کاین نقش بسته ست

چو دل شیرین به پهلویش نشسته ستتعداد ابیات منتشر شده : 373712