سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برتر از صورتند و از معنی

پاکبازان قطب دین حیدر

چرا بر دل خسته از بهر راحت

ثناهای قطب المعالی نخوانی

چرابر دل خسته از بهر راحت

ثناهای قطب المعالی نخوانی

دوست دارم به جان و دل شب و روز

دوستداران قطب دین حیدر

هریکی قطب بتمکین لیکن

چون فلک گرد زمین گردانند

قطب ملت زریر شیبانی

مفخر آل و زینت گوهر

قطب عالم خلیفهٔ بر حق

حضرت سیّدم بگو صدّق

وگرتوچاشنیی زان بنقد می خواهی

دعای قطب زمانه عمرتواند بود

چنان چون مرکز آتش اثیرست

شدست اثار او قطب مآثر

قطب باید، گردش افلاک را

محوری باید سکون خاک را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165