سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هین بگو نک روز من پیروز شد

آنچ فردا خواست شد امروز شد

خلق را با تو چنین بدخو کنند

تا ترا ناچار رو آن سو کنند

آرد گشتی عشر دادی هم از آن

نان شدی عشر دگر دادی ز نان

روی از نقاش رو می تافتی

چون ز نقشی انس دل می یافتی

پیش از آن کز دست سرمایه شدی

عاقبت معیوب بیرون آمدی

این جفای خلق با تو در جهان

گر بدانی گنج زر آمد نهان

این دم ار یارانت با تو ضد شوند

وز تو برگردند و در خصمی روند

رستی از قلاب و سالوس و دغل

غر او دیدی عیان پیش از اجل

تو به صد تلطیف پندش می دهی

او ز پندت می کند پهلو تهی

آن کنیزک می شد و می گفت آه

کردی ای خاتون تو استا را به راه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165