سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

قهر می کردید و اندر عین قهر

خود شما مقهور قهر شیر دهر

مزهٔ قهر یافتم در لطف

لطف در قهر هم مزیدستم

منتظر گشتند زخم قهر را

قهر آمد نیست کرد آن شهر را

گفت رنج احمقی قهر خداست

رنج و کوری نیست قهر آن ابتلاست

امانت باد ز دست فنا و قهر ، که تو

فنای مبتدعانی و قهر کفاری

مهر پیش آور، رها کن قهر را

طاقت قهر تو نبود دهر را

جودست قهر گنج و ترا قهرمان هم اوست

برگنج خویش کس نکند قهر قهرمان

کرد ناگه قهر یزدان عجز سلطان آشکار

قهر یزدانی بین و عجز سلطانی نگر

گهی لطفست و گاهی قهر کار دلربای من

ولی لطف از برای دیگران، قهر از برای من

تو یتیمی با تو او هرگز نخواهد کرد قهر

زانکه او خود کرد نهی قهر کردن با یتیم

تعداد ابیات منتشر شده : 505785