سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تو به قهر دشمنان بهتر که خود مبدا کنی

پیش از آن کان بدنیت بر قهر تو مبدا کند

ماهم اگر به قهر شد از لطف باز گشت

شکر خدا که آه سحر چاره ساز گشت

یعنی ضیا که قهر وی و لطف عام او

این جانگداز آمد و آن دلنواز گشت

یا شربت لطف دار پیشم

یا قهر مکن به قهر خویشم

بستهٔ قهر خفی وانگه چه قهر

قند می خوردید و در وی درج زهر

منبر و محراب سازم بهر تو

در محبت قهر من شد قهر تو

در ملا دشنام مردم در خلا دشنام زن

این جهان قهر اعادی آن جهان قهر خدا

از لطف قهر انگیخته با قهر لطف آمیخته

وین هر دو درهم ریخته آخر چه آشوبست این

وان قهر قهر توست که از باد هیبتش

آب نبات زهر شود در عروق بال

خصمان اسیر قهر تو تا هم به دست قهر

بنیادشان خدای تعالی برافکند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165