سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خالی کن این خانه، پس مهمان آ

با ما کس را به خانه در منشانا

هزار خانه توان در ره فراغت ساخت

چو عشق خانه برانداز نام و ننگ شود

دنیا چو خانه ایست ترا، بر سر دو راه

این خانه در تصرف خود مستعار دار

لاحول کنان آمد تا خانه ز مسجد

عابد که ز مسجد به سوی خانه دوان رفت

دمی چو مُهره ی مِهرم به خانه نیست قرار

چو ماه از پیِ خورشید خانه پردازم

باز آمدیم هر دو سوی خانه شادکام

طباخ رفت و زود در آن خانه خوان نهاد

فتنه روز جزا خانه نشین است اینجا

فتنه این است که در خانه زین است اینجا

ای خانه شهری نگهت برده به یغما

در شهر دلی کو که در او خانه نکردی

مقصود من از کعبه و بت خانه تویی، تو

مقصود تویی کعبه و بت خانه بهانه

شب اگر در خانه ماندی بینوایی تا به صبح

در میان خانه با دزدان نمودی کارزار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165