سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای رفته ز خانه مدتی سوی سفر

باز آمده سوی خانه با فتح و ظفر

تو کدخدایی این خانه می کنی، غلطی

تو را مقام اقامت به خانه دگر است

فتنه روز جزا خانه نشین است اینجا

فتنه این است که در خانه زین است اینجا

مور اگر در خانه خود انس دارد با غمش

خانه آن مور از ملک سلیمان خوشترست

باز آمدیم هر دو سوی خانه شادکام

طباخ رفت و زود در آن خانه خوان نهاد

دنیا چو خانه ایست ترا، بر سر دو راه

این خانه در تصرف خود مستعار دار

شب اگر در خانه ماندی بینوایی تا به صبح

در میان خانه با دزدان نمودی کارزار

ای خانه شهری نگهت برده به یغما

در شهر دلی کو که در او خانه نکردی

دمی چو مُهره ی مِهرم به خانه نیست قرار

چو ماه از پیِ خورشید خانه پردازم

سر فرزند درین خانه نشد پیدا، لیک

چون به آن خانه در آییم ز بابا پرسیم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165