سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

غم سودای تو تا در دل من، خانه گرفت

خانه ام کرده خراب است غم خانه، خراب

ماهم آمد به در خانه و در خانه نبودم

خانه گوئی به سرم ریخت چو این قصه شنودم

تاره به جام خانه چشمم فکند عکس

این خانه از پری چو پری خانه پر شده است

بیاراست بس دلگشا خانه ای

به از غرفه حور کاشانه ای

دیگر ره خانه ام مپیمای

در ساحت خیمه ام منه پای

بر آن سفله افتاد ناگه رهش

شد آن خانه یک لحظه منزلگهش

بگفتا در این خانه کردم نظر

نبود از تو چیزی در او زشت تر

در خانه خود چرا دهی راه

گر بار دگر درین گذرگاه

صاحب خانه بگفتش خیر هست

که همی لرزد ترا چون پیر دست

این بس که به خانه ات نشینم

ربع و طللش ز دور بینیم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165